KoeriersKlok

Voorwaarden gebruik SAAS (Software as a Service)

 applicatie KoeriersKlok

Partijen:

Ontwikkelaar SAAS applicatie KoeriersKlok, is leverancier.

Afnemer applicatie KoeriersKlok, is afnemer.

nemen in aanmerking dat:

Leverancier heeft software ontwikkeld op het gebied van digitale tijdregistratie. Deze software wordt door Leverancier gehost op een server die in een beveiligde omgeving is geplaatst. Via het internet of een exclusief netwerk (web based) kan deze software ter beschikking worden gesteld aan derden in de vorm van Software as a Service (hierna: “de SaaS-oplossing”).

Afnemer wil toegang krijgen tot de SaaS-oplossing, teneinde de software te kunnen gebruiken en ter beschikking te stellen aan Eindgebruikers die aan Afnemer zijn verbonden;

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Afnemer gebruik kan maken van de SaaS-oplossing. zijn overeengekomen.

 

 Definities

 Account: de combinatie van een gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Eindgebruiker toegang kan krijgen tot de SaaS-oplossing

Beschikbaarheid: het percentage van de tijd dat de SaaS-oplossing ongestoord toegankelijk is voor de Eindgebruikers zoals nader gedefinieerd in de SLA

Data Center: de beveiligde locatie waar het computersysteem (hardware en software) ten behoeve van de levering van de SaaS-oplossing is geplaatst

Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die is geautoriseerd om van de SaaS-oplossing gebruik te maken

Incident: een gehele of gedeeltelijke onderbreking of vertraging van de SaaS-oplossing

IPR: auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom of daarmee te vergelijken rechten, zoals rechten op knowhow of een domeinnaam, geregistreerd of ongeregistreerd

Kantooruren: de uren tussen 9.00 en 17.00 uur op Werkdagen

Leverancier: de Partijen zoals hierboven beschreven onder sub 1.

Maintenance Window: het tijdvak waarbinnen de SaaS-oplossing niet beschikbaar hoeft te zijn in verband met Onderhoud

Noodzakelijk Onderhoud: incidentele of onvoorziene werkzaamheden die naar oordeel van Leverancier onmiddellijk moeten worden uitgevoerd teneinde Incidenten te voorkomen of te verhelpen

Onderhoud: Preventief Onderhoud of Noodzakelijk Onderhoud

Afnemer: de Partij zoals hierboven beschreven onder partijen sub 2

Partij: Leverancier of Afnemer

Preventief Onderhoud: geplande werkzaamheden aan het netwerk, de hardware of de Software om de kwaliteit en Beschikbaarheid van de SaaS-oplossing te kunnen behouden of te verbeteren

SaaS-oplossing: de volledige dienstverlening met betrekking tot het gebruik van de Software via internet of een exclusief netwerk (web based)

Software: de software en functionaliteiten die op grond van de Voorwaarden ter beschikking worden gesteld van Afnemer en/of Eindgebruikers als een SaaS-oplossing

Support: het tijdens Kantooruren door Leverancier op afstand (telefonisch, per e-mail, via een website of een ander elektronisch communicatiemiddel) verstrekken van informatie en adviezen over de SaaS-oplossing, alsmede het op afstand opsporen en verhelpen van Incidenten

Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële nationale feestdagen

Toegang tot de SaaS-oplossing

Leverancier zal de volgende Software aan Afnemer als een SaaS-oplossing-oplossing ter beschikking stellen: Digitale tijdregistratie tbv pakketbezorgers “KoeriersKlok”.

Afnemer zal in staat worden gesteld om Accounts aan te maken, zodat Afnemer toegang tot de SaaS-oplossing kan geven vanaf de gebruiksdatum.

Elke Account is uniek en geeft slechts één Eindgebruiker het recht om gebruik te maken van de SaaS-oplossing. Afnemer is verantwoordelijk voor en zal erop toezien dat de Eindgebruiker de navolgende verplichtingen nakomt: 

de Eindgebruiker zal als enige gebruik maken van de Account en deze niet met anderen delen;

de Eindgebruiker zal de gebruikersnaam en het wachtwoord dat behoort bij zijn Account zorgvuldig bewaren en deze niet aan derden verstrekken;

In geval van verlies, diefstal of het (vermoeden van) misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord zal de Eindgebruiker onmiddellijk de helpdesk van Leverancier informeren.

De Klant is er mee bekend dat de Software is ontworpen om compatibel te zijn met de software en de systemen die zijn gespecificeerd als compatibel in de beschrijving van de SaaS-oplossing en de Leverancier garandeert niet dat de Software compatibel zal zijn met andere software of systemen.

Prijs

Afnemer is voor de SaaS-oplossing-diensten de volgende vergoeding verschuldigd: De genoemde tarieven per maand per eindgebruiker (chauffeur) per maand zoals gepubliceerde op de site www.KoeriersKlok.nl.

Het maandtarief per chauffeur wordt in rekening gebracht over de gehele maand waarin account chauffeur actief is gemaakt.

Indien gebruik wordt gemaakt van de exportmodule vergoedingen (salarismutaties) wordt het hiervoor geldende tarief betaald over de gehele maand waarin deze module actief is gemaakt. Indien de module wordt gedeactiveerd dan worden vanaf de volgende maand voor deze module geen kosten meer in rekening gebracht.

De overeengekomen prijzen mogen jaarlijks per 1 januari door Leverancier minimaal worden verhoogd met een percentage gelijk aan de index voor zakelijke dienstverlening zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het CBS.

Facturering en betaling

Leverancier zal de vergoeding voor de SaaS-oplossing maandelijks factureren. Afnemer is niet gerechtigd om de facturen van Leverancier te verrekenen of te compenseren met vorderingen op Leverancier.

Indien Afnemer van mening is dat de factuur van Leverancier geheel of gedeeltelijk onjuist is, dan dient Afnemer dit binnen twee weken na ontvangst van de factuur aan Leverancier te melden. Een beroep op de gedeeltelijke onjuistheid van de factuur door Afnemer ontslaat Afnemer niet van de verplichting om het onbetwiste gedeelte van de factuur te voldoen.

De verschuldigde betaling door Afnemer zal door Leverancier maandelijks worden geïncasseerd van het door Afnemer aangegeven bankrekeningnummer.

Beschikbaarheid, Data Center en backups

Leverancier is verantwoordelijk voor de Beschikbaarheid van de SaaS-oplossing. De Beschikbaarheid wordt gemeten buiten de Maintenance Window. De tijd dat de SaaS-oplossing niet beschikbaar of toegankelijk is door omstandigheden die als overmacht kunnen worden aangemerkt telt niet mee voor de berekening van de Beschikbaarheid.

Het Data Center is geschikt voor de levering van de SaaS-oplossing, met inachtneming van de technische eisen en service levels. Leverancier is verantwoordelijk voor de infrastructuur, de dataverbindingen en de hardware en software binnen het Data Center.

Het Data Center zal zijn gevestigd in Nederland. Leverancier zal het Data Center niet verplaatsten of een ander Data Center gebruiken zonder de toestemming van Afnemer. Indien een Data Center buiten de Europese Unie wordt gebruikt zullen Partijen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en toepasselijk nationale regels en wetgeving in acht nemen.

De servers in het Data Center worden continu gemonitord en het systeem maakt dagelijkse backups van de servers. Elke versie van een file wordt bewaard zolang deze file op het systeem bestaat. Het aantal backups is niet gelimiteerd.

Support, Incidenten en training

Leverancier zal op alle verzoeken van Afnemer om Support zonder onnodige vertraging reageren. Eindgebruikers moeten een verzoek om Support in eerste instantie bij Afnemer indienen (first line). Leverancier zal alleen rechtstreeks Support leveren aan een Eindgebruiker indien dit is overeengekomen met de afnemer.

Leverancier zal Incidenten zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen.

De Afnemer is er mee bekend dat complexe software nooit geheel vrij is van defecten. Met inachtneming van de bepalingen van deze Voorwaarden geeft Leverancier geeft geen garantie dat de SaaS-oplossing volledig vrij zal zijn van defecten, fouten of bugs.

Op verzoek van Afnemer of indien – naar de mening van Leverancier – Afnemer of de Eindgebruikers een disproportioneel gebruik maken van Support, omdat zij onvoldoende kennis hebben van de werking van de SaaS-oplossing, zal Leverancier een training verzorgen voor Afnemer of Eindgebruikers. De locatie en de kosten van de training zal in onderling overleg worden bepaald.

Onderhoud

Preventief Onderhoud zal plaatsvinden nadat alle afnemers zijn geïnformeerd over het tijdstip en duur van dit onderhoud.

Gebruiksvoorwaarden

Afnemer is verantwoordelijk voor en zal erop toezien dat de Eindgebruiker en iedere andere persoon die door Afnemer geautoriseerd is om gebruik te maken van de SaaS-oplossing, met of zonder Account, de navolgende verplichtingen nakomt:

de data, bestanden of andere digitale gegevens die door de Eindgebruiker worden gedeeld of uitgewisseld met de systemen van de SaaS-oplossing zullen vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of vergelijkbare defecten;

de Afnemer zal geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals IPR en zal geen inbreuk maken op artikel 9 van deze Voorwaarden;

de Afnemer zal niet op een zodanige wijze gebruik maken van de SaaS-oplossing dat daardoor een storing of vertraging in de Beschikbaarheid of toegankelijkheid van de SaaS-oplossing ontstaat, zoals het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak toegang proberen te krijgen tot de SaaS-oplossing;

de Afnemer zal zich niet bezighouden met hacken of het zich op andere wijze ongeautoriseerd toegang verschaffen tot de SaaS-oplossing, de computersystemen, de Software of data van Leverancier of derden, al dan niet met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een scrape, crawl of spider);

de Afnemer zal zich niet schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of goede zeden;

de Afnemer zal geen andere vorm van geautomatiseerde integratie gebruiken dan de API’s (application programming interface) die Leverancier heeft verstrekt of geadviseerd;

Indien Leverancier constateert dat een Eindgebruiker of een andere persoon die door Afnemer geautoriseerd is om gebruik te maken van de SaaS-oplossing bovengenoemde voorwaarden overtreedt of dreigt te gaan overtreden, is Leverancier gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met Afnemer zelf in te grijpen om de overtreding te beëindigen, dan wel dit dreigende gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, bijvoorbeeld door de Account van de betreffende Eindgebruiker af te sluiten. Ten aanzien van deze Eindgebruiker blijft Leverancier gerechtigd tot de volledige vergoeding voor het gebruik van de SaaS-oplossing. Afnemer is aansprakelijk voor de door Eindgebruiker, of een andere persoon die door Afnemer geautoriseerd is om gebruik te maken van de SaaS-oplossing, veroorzaakte schade die het gevolg is van een overtreding van deze voorwaarden. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van door haar geconstateerde strafbare feiten en nimmer aansprakelijk voor de schade van Afnemer die het gevolg kan zijn van deze afgifte.

IPR (Intellectuel Property Rights), licentie en data

Alle IPR die verband houden met de SaaS-oplossing-diensten, waaronder de rechten op de programmatuur van de Software (inclusief toekomstige updates of upgrades van de Software), zijn en blijven volledig eigendom van Leverancier en kunnen nimmer eigendom worden van Afnemer of de Eindgebruiker. De IPR op alle aanpassingen of verbeteringen van de Software, ongeacht of deze het gevolg zijn van verzoeken, suggesties of ideeën die afkomstig zijn van de Afnemer of de Eindgebruiker, liggen eveneens volledig bij Leverancier. Voor zover Afnemer in het kader van deze Voorwaarden IPR verkrijgt of kan verkrijgen, zal Afnemer de eigendom van alle (toekomstige) IPR reeds nu bij voorbaat overdragen aan Leverancier. Voor zover nodig zal Afnemer op eerste verzoek van Leverancier haar volledige medewerking verlenen aan de overdracht van de (toekomstige) IPR aan Leverancier.

Het is Afnemer verboden de Software, applicaties, data of andere materialen waarvan de IPR bij Leverancier rusten, te kopiëren, te bewerken, te compileren, samen te voegen, te assembleren, te bewerken, na te maken, te ontleden of op andere wijze te trachten de broncode van de programmatuur of de applicatie af te leiden. Voorts is het Afnemer verboden Software, applicaties, data of andere materialen waarvan de IPR bij Leverancier rusten, in al dan niet gewijzigde vorm, te openbaren of te gebruiken buiten de scope van deze Voorwaarden.

Data of gegevens die door de Afnemer of de Eindgebruiker in het kader van het gebruik van de SaaS-oplossing worden toegevoegd aan de databanken, directories of bestandsmappen van de SaaS-oplossing, zijn en blijven eigendom van Afnemer of de Eindgebruiker. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van deze data of gegevens.

Geheimhouding

Onverminderd de werking van artikel 11 (Privacy) zullen Partijen alle gegevens die zij aan elkaar hebben verstrekt of hebben uitgewisseld, waaronder alle informatie met betrekking tot de Eindgebruiker, als vertrouwelijk beschouwen en geheimhouden. Het is Partijen verboden op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm en op welke wijze dan ook, enige mededeling of openbaarmaking te doen over vertrouwelijke informatie, tenzij de verstrekker van die informatie of de Eindgebruiker daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

Partijen zullen hun personeel en door hun ingeschakelde derden verplichten de in dit artikel genoemde geheimhouding met betrekking tot de vertrouwelijke informatie na te leven.

De ontvangende Partij zal alle door de andere Partij verstrekte informatie op diens eerste schriftelijk verzoek vernietigen of retourneren.

Dit artikel is niet van toepassing op informatie die door de ontvangende Partij rechtmatig van derden is ontvangen of informatie die door de verstrekkende Partij zelf openbaar is gemaakt.

Privacy

Onverminderd de werking van artikel 10 (Geheimhouding) zullen beide Partijen toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving in acht nemen die betrekking heeft op de privacy en gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aansprakelijkheid

Leverancier is uitsluitend verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van data of gegevens van de Afnemer of de Eindgebruiker, voor zover dit verlies het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of haar management.

Buiten verzoeken om Support zal Leverancier geen klachten of claims van de Eindgebruiker in behandeling kunnen nemen. Afnemer zal ervoor zorg dragen dat de Eindgebruiker zich uitsluitend zal wenden tot de Afnemer, die de klacht of claim vervolgens onder deze Voorwaarden bij Leverancier kan indienen. Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aanspraken die direct afkomstig zijn van een Eindgebruiker.

De software is ondersteunend bij het verkrijgen van het certificaat Paychecked, echter afnemer geeft geen garanties dat de software de door de certificerende organisatie gestelde voorwaarden voor het behalen van het Paychecked certificaat afdekt.

Leverancier is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van berekeningen, aangezien hier sprake kan zijn van interpretatieverschillen. Afnemer dient zelf vast te stellen of berekeningen correct zijn.

Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming in de nakoming haar niet kan worden toegerekend als gevolg van overmacht.

Looptijd en beëindiging

Afnemer kan gebruik van KoeriersKlok beëindigen middels een schriftelijk schrijven met een opzegtermijn van één kalendermaand. Leverancier zal toegang tot de applicatie na de opzegtermijn stoppen.

Het gebruik van de applicatie kan door een Partij alleen worden beëindigd indien:

de afnemer, met inachtneming van de opzegtermijn, geen gebruik meer wenst te maken van de applicatie.

de andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden en nakoming uitblijft nadat deze partij in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld.

de andere Partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit is verleend;

de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of met betrekking tot deze Partij een faillissementsaanvraag is ingediend;

de andere Partij wordt geliquideerd of haar activiteiten beëindigt.

Leverancier heeft ten aanzien van een individuele Eindgebruiker, die de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 8 van deze Voorwaarden niet nakomt te allen tijde het recht om die Eindgebruiker de toegang tot de SaaS-oplossing en de Software (tijdelijk) te ontzeggen en de Account (tijdelijk) buiten werking te stellen, onverminderd de overige rechten van Leverancier op grond van deze Voorwaarden.

Overdraagbaarheid en uitbesteding

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde, zonder de toestemming van de andere Partij.

Leverancier is bevoegd om gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming of door inhuur van personeel. Leverancier blijft in dat geval jegens de Afnemer volledige verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de SaaS-oplossing. Leverancier zal tijdig en correct aan haar eventuele verplichtingen als hoofdaannemer of inlener met betrekking tot de belastingen of sociale premies voldoen.

Voorwaarden, wijzigingen en geldigheid

Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenstemming tussen de Partijen met betrekking tot de levering van de SaaS-oplossing en vervangt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, eerdere overeenkomsten, offertes of aanbiedingen die tussen de Partijen zijn uitgewisseld. Wijzigingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar zijn of in rechte geoordeeld worden dat te zijn, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de Voorwaarden niet aantasten, voor zover het andere bepalingen dan de ongeldige bepaling betreft. In een dergelijk geval zullen partijen alle noodzakelijke actie ondernemen om de uitvoering mogelijk te maken en, indien nodig, om overeenstemming te bereiken omtrent een aangepaste tekst van de desbetreffende nietige of vernietigde bepaling. Partijen zullen in de bovengenoemde situaties zoveel mogelijk handelen naar de geest en strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Aldus overeengekomen middels accordering (aangevinkt) door Afnemer bij aanmaken account.

Naar WhatsApp
Vragen? Stel ons gerust uw vraag via WhatsApp.